Notice

Home>News>Notice

Collective award:


Outstanding management award: Hercynian Runfar Oil and Gas Technology Service Co., Ltd 
Outstanding team award: Siping Runfar Gas Co., Ltd
Advanced collective award: Runfar Gas Group

Individual award:

Special president award: Feng Zhihua, Jin Tuanshe
Operational excellence award:
Zhao Lizhu, Li Yanan, Chen Xianghuan, Li Xu, Sun Yamei, Zhang Jiafu, An Guoqiang, Wang Zhiguo, Liu Bin, Zhao Guodong, Li Qisheng
Excellent managers:
Ma Yingqiu, Guo Shujuan, Xing Gang, Duan Yuchen, Hong Yujing, Liao Chunjiang, Zhao Tonghui, Liu Yong, Liu Meijun, Liu Yun, Liu Shuai, Song Jiguo, Zhang Zhongying, He Bozhi, Liu Ying, Teng Lixia
Excellent staff: 
Huo Jianchun, Jin Ying, Lin Ming, Jiang Li, Deng Junhao, Zhang Xiaoping, Du Honghua, Wang Yi, Sun Lin, Chen Danhong, Hu Guangyan, Zhou Xiaopin, Liu Shumin, Rao Xiong, Lv Feng, Li Yue, Lei Guangyu, Wei Wenzhong, Zhuang Xubin, Ding Jie, Liu Xiaojie

网站浏览量:23849
     版权所有:润发投资集团有限公司      京ICP备13038971